Warnet gadisnet

Warnet gadisnet

Pidato Singkat - Azab Perempuan yang tidak memakai Jilbab

http://2.bp.blogspot.com/-H2ZO1riAHtg/TdTrrke1MOI/AAAAAAAAAbM/IyWgxywzH4o/s1600/ASSALAM.JPG
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 
وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

            Pertama dan utama sekali marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Alah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di lokal yang kita cintai ini.
            Shalawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.
            Yang saya hormati Bapak pembimbing kami, dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya tapi tidak senasib dengan saya. Baiklah saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimmah, langsung saja saya beri judul pidato pendek saya yaitu “Azab Bagi Perempuan yang Tidak Berjilbab”.http://www.warnetgadis.com/

Azab Bagi Perempuan yang Tidak Berjilbab

 Rasulullah bersabda :
            “Para wanita yang berpakaian tetapi (pada hakikatnya) telanjang, lenggak-lengkok, kepala mereka seperti punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tiada mencium semerbak harumnya surga."

            Perempuan yang tidak berjilbab / berpakaian tetapi ketat atau transparan maka ia akan mengalami berbagai penyakit kanker ganas di sekujur anggota tubunya yang terbuka. Apalagi gadis atau putrid-putri yang mengenakan pakaian ketat, model pakaian perempuan yang benar adalah yang menutupi seluruh tubunya, tidak ketat, tidak transparan kecuali wajah dan telapak tangan.
            Dan sungguh semakin jelas bahwa pakaian yang sederhana dan sopan adalah upaya prevektif yang paling bagus agar tidak terkena “Azab Dunia” apalagi azab akhirat yang jauh lebih dahsyat dan pedih.

Ada 10 alasan perempuan tidak mau memakai jilbab :
1.      Jilbab tidak menarik
2.      Takut durhaka kepada orang tuanya yang melarangnya berjilbab.
3.      Tidk bisa membeli pakaian yang banyak memerlukan kain.
4.      Karena merasa gerah dan panas
5.      Takut tidak istiqamah
6.      Takut tidak laku
7.      Menampakkan anugerah tubuh yang indah atau ingin menghargai kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya
8.      Belum mendapat hidayah, jilbab itu ibadah.
9.      Belum waktunya.
10.  Tidak mau dianggap sebagai orang yang mengikuti golongan tertentu.

Aurat wanita tidak boleh terlihat dihadapan laki-laki lain selain suami/ mukhrimnya sesuai dengan surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi :
@è%ur ÏM»uZÏB÷sßJù=Ïj9 z`ôÒàÒøótƒ ô`ÏB £`Ïd̍»|Áö/r& z`ôàxÿøtsur £`ßgy_rãèù Ÿwur šúïÏö7ム£`ßgtFt^ƒÎ žwÎ) $tB tygsß $yg÷YÏB ( tûøóÎŽôØuø9ur £`Ïd̍ßJ胿2 4n?tã £`ÍkÍ5qãŠã_ ( Ÿwur šúïÏö7ム£`ßgtFt^ƒÎ žwÎ)  ÆÎgÏFs9qãèç7Ï9 ÷rr&  ÆÎgͬ!$t/#uä ÷rr& Ïä!$t/#uä  ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr&  ÆÎgͬ!$oYö/r& ÷rr& Ïä!$oYö/r&  ÆÎgÏGs9qãèç/ ÷rr& £`ÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/  ÆÎgÏRºuq÷zÎ) ÷rr& ûÓÍ_t/ £`ÎgÏ?ºuqyzr& ÷rr& £`Îgͬ!$|¡ÎS ÷rr& $tB ôMs3n=tB £`ßgãZ»yJ÷ƒr& Írr& šúüÏèÎ7»­F9$# ÎŽöxî Í<'ré& Ïpt/öM}$# z`ÏB ÉA%y`Ìh9$# Írr& È@øÿÏeÜ9$# šúïÏ%©!$# óOs9 (#rãygôàtƒ 4n?tã ÏNºuöqtã Ïä!$|¡ÏiY9$# ( Ÿwur tûøóÎŽôØo £`ÎgÎ=ã_ör'Î/ zNn=÷èãÏ9 $tB tûüÏÿøƒä `ÏB £`ÎgÏFt^ƒÎ 4 (#þqç/qè?ur n<Î) «!$# $·èŠÏHsd tmƒr& šcqãZÏB÷sßJø9$# ÷/ä3ª=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ÇÌÊÈ  
31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.


Dalam surat ini menjelaskan :
1.      Perintah untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah SWT
2.      Perintah untuk menajga kemaluan dari perbuatan yang ahram
3.      Larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak

Kesimpulan :
            “Jadi kita sebagai umat muslim terutama perempuan, seharusnya kita menajga aurat kita dengan cara menutupi diri kita dengan berhijab”.

            Mungkin Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata.
http://4.bp.blogspot.com/-hekja6-4oJU/TdTunrHnUKI/AAAAAAAAAbg/rtc_G3YKkaE/s1600/WASSALAM.JPG


0 Response to "Pidato Singkat - Azab Perempuan yang tidak memakai Jilbab"

Post a Comment